Lovnorm
Lover for Bømlo MC-Klubb revidert Årsmøte 2009

§ 1 Formål
Klubben skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme et sunt motorsykkelmiljø både innad og
utad. Enhver skal sørge for ikkje å sette klubben i vanry.

§ 2 Tilslutning
Klubben skal være tilsluttet Norsk Motorsykkel Union. NMCU

§ 3 Medlemmer
Enhver som innordner seg klubbens lover kan tas opp som medlem. Ved innmelding skal oppgis
fødselsdato, adresse. Alle medlemmer har en stemme på årsmøtet, ( og møte opp personlig.)
Bruk av vold og narkotiske stoff blir ikke godtatt i klubbsamenheng. En må være 18 år for å bære
ryggmerke, og ryggmerke skal brukes bare til sykkelkjøring og i klubbsamenheng.
Et medlem som grovt har forbudt seg mot klubbens lover kan fratas medlemskapet hvis 2/3 av
medlemmene stemmer for det.

§ 4 Kontigent
Kontigenten skal betales innen 31. januar, for påbegynnende år. Innmeldingsskontigenten er 900,-
pluss NMCU avgift.
Årsavgift i Bømlo MC-klubb vil være 200,- pr. medlem, pluss NMCU avgift. Ektefeller betaler
felles NMCU avgift. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, skal strykes som
medlem.

§ 5 Årsmøte
Årsmøte holdes hvert år i januar / februar, og innkalles med minst 3 ukers varsel. Årsmøte
behandler
1. Årsmelding
2. Regnskap i revidert stand
3. Kontingent/budsjett
4. Innkomne forslag
5. Valg av styre,jfr. § 7
6. Valg av eventuelle spesialgrupper, treffutvalg, diverse komiteer.
Valg foretas skriftlig hvis det er flere enn 1 kandidat eller minst ett medlem som krever det.
Årsmøte er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter.
Forslag må være sendt styret senest 1 uke før årsmøtet. Vedtak er gyldig med et flertall av de
avgitte stemmer. De vedtak som fattes må være i samsvar med NMCU’s lover.

§ 6 Ekstraordinert Årsmøte
Ekstraordinert årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når 1/3 av medlemmene krever det.
Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

§ 7 Styret
Klubben ledes av et styre bestående av leder + varamann, sekreter, kasserer. Alle 4 skal velges
med 2 år igongen, og slik at leder / kasserer blir valgt eit år og sekretær / varamann neste år.
Ved stemmelikhet i styret har lederen dobbeltstemme. Dei 4 skal få ein kompensasjon som
tilsvarer eit års kontingent……

§ 8 Styrets arbeid
1. Lederen har den daglige ledelsen av klubben. Han/hun leder styrets arbeid og klubbens møter
hvis ikke annet er bestemt.
2. Sekretær skal føre protokoll (referat) fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøtet. Han/hun
skal i samråd med lederen føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.
3. Kassereren fører klubbens regnskaper og medlemsfortegnelse. Klubbens midler innsette i bank
eller postsparebank og disponeres av kassereren.
Styre bestemmer hvor stort beløp det til enhver tid kan være i kassen.
4.Styret oppnevner etter behov nødvendige utvalg/personer for spesialoppgaver.

§ 9 Særski1te utvalg
Det fastsettes særlige lover for permanente undergrupper, f.eks. treffkomiteer ol.

§ 10 Lovendringer
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinert årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten, og
kreve 2/3 flertall blandt de frammøtte.

§ 11 Oppløsning
Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinert årsmøte med 2/3 flertall etter forslaget er ført
opp på sakslista. Dersom oppløsning blir vedtatt holdes ekstraordinert årsmøte 1 måned senere, og
for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall. Sammenslutning med andre
klubber anses ikkje som oppløsning og vedtas på samme måte som andre lovendringer. I tilfelle
oppløsning overføres klubbens aktiva til forebyggende arbeid for ungdom på Bømlo.

 

Rev. Habbestad 20.05.2009

 

Fotoalbum Random Image

Bilde134
Image Detail
Copyright © 2009 by Bømlo MC Klubb